Cerrar

Política de privacitat

La vostra privacitat és important per a nosaltres, així que mitjançant aquest document us expliquem quines dades recollim dels usuaris, com els utilitzem i per a què, entre d'altres indicacions. Els majors de 14 anys podran registrar-se com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. En cas de menors de 14 anys o identificats com "incapaços legalment", sempre necessitarem del consentiment patern, matern, o de tutor/a o representant legal.

Per a la vostra informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la vostra autorització prèvia; i mai utilitzarem les vostres dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuari, heu de llegir atentament aquesta política de privacitat de manera regular, i sempre que introduiu les vostres dades personals, atès que aquest document pot patir modificacions ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que hi hagi l'obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació al lloc web del prestador.

ONADA EDICIONS SL, com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les vostres dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats:

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web;
 • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l'Usuari hagi consentit expressament a l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER;
 • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l'Usuari;
 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l'Usuari;
 • Utilitzar les vostres dades per contactar-vos, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la vostra opinió sobre el servei prestat i,
 • Notificar-vos canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de galetes.
 • Es realitzaran anàlisis de perfils i d'usabilitat.
 • Les dades de clients i/o proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l'assumpte "Baixa" a onada@onadaedicions.com.

D'acord amb la LSSICE, ONADA EDICIONS SL no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de prestador, l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les vostres dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el vostre consentiment atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcatge de la casella corresponent a l'hora de recollir les vostres dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l'existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

ONADA EDICIONS SL no porta a terme cap cessió o comunicació de dades llevat que hi hagi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l'usuari.

Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les vostres dades de caràcter personal sense el vostre consentiment previ sense perjudici de poder blocar o cancel·lar el vostre compte si pot haver-hi indicis de la comissió de cap delicte per part de l'usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

ONADA EDICIONS SL no cedirà les dades recollides a tercers tret que hi hagi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l'usuari.

La informació que ensproporcioneu tant a través d'aquest lloc web com a través de l'aplicació serà allotjada en els servidors de ONADA EDICIONS SL, contractats a l'empresa Hostinet, S.L.U., (des d'ara Hostinet) amb NIF B95294757 i ubicat al  C/ Hurtado de Amezaga 20, 4º, C.P. 48008, Bilbao, Bizkaia. El tractament de les dades de l'entitat es troba regulat mitjançant un contracte d'encarregat de tractament entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat de l'tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l'exercici dels següents drets davant ONADA EDICIONS SL presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic a onada@onadaedicions.com indicant com assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES, EXERCICI DRETS”, i adjuntant fotocòpia del vostre DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

 • Dret d'accés: permet l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seues dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
 • Dret d'oposició: dret de l'interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservats, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l'interessat, per tal que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També teniu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considereu que poden haver-se vist vulnerats els vostres drets en relació a la protecció de les vostres dades (www.aepd.es).

CONSERVACIÓ DE LES VOSTRES DADES

Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels jutges i tribunals o per incoar accions internes derivades de l'ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliteu es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seua alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA

L'idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués cap contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

INFORMACIÓ QUE RECOLLIM:

Les dades recollides per part del responsable són els següents:

 • Aquelles que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web
 • Aquelles incloses en els diferents formularis previstos a la pàgina web
 • Dades recollides a través de les galetes per a la millora de l'experiència de la navegació segons s'informa en la política de galetes.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d'atendre la concreta sol·licitud que es tracti. Vós manifesteu que la informació i les dades que ens faciliteu són exactes, actuals i veraces. Us preguem que en cas de modificació, comuniqui immediatament la mateixa per tal que la informació en tractament estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

Si contracteu el servei/compra el producte mitjançant la nostra pàgina web https://www.onadaimagina.com/ us demanarem que ens proporcioneu informació sobre vostè, inclosos el vostre nom, dades de contacte i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.

A través d'aquesta política de privacitat us informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de ONADA EDICIONS SL, incloent les dels menors, en les quals, per a l'obtenció d'aquestes, s'ha obtingut el consentiment previ dels pares, mares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l'efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, les mares, pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l'exercici dels drets d'aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l'ús de la imatge de el menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixel·lada.

XARXES SOCIALES

Us informem que ONADA EDICIONS SL pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de ONADA EDICIONS SL es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

ONADA EDICIONS SL tractarà les vostres dades amb les finalitats d'administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis de prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa autonòmica, estatal, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que ONADA EDICIONS SL consideri inapropiats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, ONADA EDICIONS SL es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un fitxer propietat de ONADA EDICIONS SL, podent enviar informació del vostre interès.

En tot cas, si remeteu informació personal a través de la xarxa social, ONADA EDICIONS SL quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, i el usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

ENVIAMENT CV

En el cas que l'usuari enviï el seu CV a través del nostre web, us informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, duent a terme una anàlisi de l'perfil de sol·licitant amb l'objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. Us informem que aquest és l'únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de manera que no s'acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, us preguem ens ho comuniqueu per escrit el més aviat possible, a fi de mantenir les vostres dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d'un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seua posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l'esmentat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, us preguem ens remeti novament el vostre currículum.

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del vostre currículum i per a les mateixes finalitats abans informades.

CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

ONADA EDICIONS SL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho aONADA EDICIONS SL en els termes que estableix aquesta Política per a l'exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

A tots els efectes les relacions entre ONADA EDICIONS SL amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Castelló.

Esta página web usa cookies

ONADA EDICIONS SL usa cookies, tanto propias como de terceros, técnicas, analíticas,personalizadas, publicitarias y/o de afiliados, para ofrecer realizar distintas finalidades mostradas en la configuración, ubicada en nuestra política de cookies. Con las cookies de terceros podemos compartir información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad o análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios. Siempre podrá rechazar las cookies o configurarlas a su medida. Más información: Política de cookies
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
Nombre Caducidad Finalidad Proveedor
SL_C*
_ga
_gid
ci_session
Sesión Cookies para el correcto funcionamiento de las operaciones de la página web. Ninguna de estas cookies contiene datos de caracter personal. Propias
cookie_consent 1 año Guarda las preferencias del usuario sobre el consentimiento de cookies. Propias
no_popup 1 día Guarda las preferencias del usuario sobre la denegación de muestra de popup. Propias
Las cookies de personalización permiten a la página web recordar información que cambia la forma en que la página se comporta o el aspecto que tiene, como su idioma preferido o la región en la que usted se encuentra.
Nombre Caducidad Finalidad Proveedor
idioma 1 año Guarda la elección del usuario del idioma por defecto de la web. Propias
Las cookies de análisis ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y proporcionando información de forma anónima.
Nombre Caducidad Finalidad Proveedor
_utma 2 años. Genera un id de usuario único, que es el que se utiliza para hacer recuento de cuantas veces visita el sitio un determinado usuario. También registra cuando fue la primera y la última vez que visitó el sitio web. Google
_utmb 30 minutos. Calcula cuando se ha terminado una sesión, registrando la hora de llegada a la página. Google
_utmc Sesión. Comprueba si se debe mantener la sesión abierta o se debe crear una sesión nueva. Google
_utmt 10 minutos. Se utiliza para limitar la velocidad de solicitud del servicio y limitar la recogida de datos en los sitios de alto tráfico. Google
_utmz 6 meses. Registra el origen del usuario, así como las palabras clave. Google
Las cookies publicitarias se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.
Nombre Caducidad Finalidad Proveedor
Las cookies de afiliados permiten realizar un seguimiento de las visitas procedentes de otras webs, con las que el sitio web establece un contrato de afiliación.
Nombre Caducidad Finalidad Proveedor